Seminars 2009/2010

Information in Polish

Seminaria Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych odbywają się w piątki o godzinie 9:30 w sali 104 budynku Wydziału Chemii przy ulicy Pasteura 1.

11.06.2010.

Sprawozdanie z realizacji pracy magisterskiej:
* “Obliczenia metodami DFT niektórych własności i przemian fazowych pod wysokim ciśnieniem dla siarczanu srebra(II), AgSO4”
p. Juliusz Stasiewicz, Wydział Chemii UW
* “Ag(I)2Ag(II)(SO3F)2 – Różnotorowe podejścia do syntezy i próba charakteryzacji”
mgr Tomasz Michałowski, Wydział Chemii UW

28.05.2010.
“Nanoczastki metali o znaczeniu katalitycznym i ich oddziaływanie z adsorbatami: modelowanie teoretyczne, synteza, badania spektroskopowe, zastosowania”
mgr Sebastian Wojtysiak, Wydział Chemii UW

21.05.2010.
Sprawozdania z realizacji prac magisterskich:
* “Określanie właściwości nano-klasterów metali na podstawie pomiaru i analizy widm SERS molekuły sondy”
p. Małgorzata Opara, Wydział Chemii UW
* “Badanie oddziaływań międzymolekularnych w związku kompleksowym HXeF…HF z uwzględnieniem korelacji elektronowej i efektów relatywistycznych”
p. Joanna Jankowska, Wydział Chemii UW

14.05.2010.

* Sprawozdanie z realizacji pracy magisterskiej:
“Rejestracja widm powierzchniowo wzmocnionej ramanowskiej aktywności optycznej (SEROA)”
p. Katarzyna Osińska, Wydział Chemii UW

* “Podwójne przeniesienie protonów w układach modelowych o znaczeniu biologicznym – analiza składowych energii oddziaływania”
mgr Artur Smaga, Wydział Chemii UW

07.05.2010.
Sprawozdania z realizacji prac magisterskich:
* “Pomiar i symulacja teoretyczna wpływu pH na ramanowską aktywność optyczną alaniny w rotworze wodnym”
p. Małgorzata Kiszka, Wydział Chemii UW
* “Widma ROA ketonów bicyklicznych – teoria i eksperyment”
p. Anna Strzeżek, Wydział Chemii UW

23.04.2010.
Sprawozdania z realizacji prac magisterskich:
* “Jak duże są stałe sprzężenia spin-spin przenoszone przez wiązanie mechaniczne”
p. Anna Rybicka, Wydział Chemii UW
* “Struktura cysteiny w roztworze wodnym – badania spektroskopią ramanowskiej aktywności optycznej”
p. Maciej Kamiński, Wydział Chemii UW

09.04.2010.
“Oddziaływania międzycząsteczkowe i właściwości kompleksu H2O…HXeOH”
mgr Janusz Cukras, Wydział Chemii UW

19.03.2010.
Dynamika molekularna w badaniach klatratów metanu
mgr Paweł Siuda, Wydział Chemii UW

26.02.2010r.
“Linkozamidy – antybiotyki blokujące rybosom bakteryjny”
mgr Katarzyna Kulczycka, MISDoMP, ICM UW

22.01.2010.
“K2AgF4, czyli rzecz o polimorfizmie wyższych fluorków srebra”
mgr Dominik Kurzydłowski, Wydział Chemii UW

08.01.2010.
“AgSO4, czyli nieco o niezwykłych właściwościach związków srebra (II)”
mgr Przemysł Malinowski, Wydział Chemii UW

18.12.2009.
“Magazynowanie wodoru w borowodorku itru”
mgr tomasz Jaroń, Wydział Chemii UW

4.12.2009.
“Amidoborany Na, Y, Li/Na – synteza i charakteryzacja”
mgr Karol Fijałkowski, Wydział Chemii UW

23.10.2009.
“Zestaw czterowymiarowych widm NMR służących łatwemu przypisaniu sygnałów w białkach”
mgr Anna Zawadzka-Kazimierczuk, Wydział Chemii UW

9.09.2009.
“Obliczenia właściwości magnetycznych 4-komponentową metodą funkcjonałów gęstości”
mgr Małgorzata Olejniczak, Wydział Chemii UW