Andrzej Kudelski

Office address: Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Pasteur 1, 02-093 Warsaw, Poland, room number:
E-mail: akudel@chem.uw.edu.pl
Phone: +48 22 822-02-11, ext. 278
Fax: +48 22 822-59-96
Curriculum Vitae

Publications

Coordinated research projects

Ogłoszenie

Poszukiwany student studiów 2 stopnia do realizacji projektu “Uruchamiana przez rezonans plazmonowy synteza różnych nanostruktur ze srebra”

Osoby zainteresowane pracą przy realizacji w/w projektu proszone są o przesłanie do 27 września 2015 roku na adres email: akudel@chem.uw.edu.pl wymienionych poniżej dokumentów. Dokumenty proszę przesłać w postaci elektronicznej.

Wymagane dokument:
(i) formularz aplikacyjny (wzór w załączeniu),
(ii) kopia dyplomu licencjackiego albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego,
(iii) kopia suplementu do dyplomu (albo karty przebiegu studiów),
(iv) opinia sporządzona przez samodzielnego nauczyciela akademickiego, który jest w stanie ocenić predyspozycję kandydata do pracy naukowej,
(v) CV.

Kandydat powinien wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej (termin: 28 września 2015 godzina 14.00, miejsce: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, Warszawa, pokój 432).

Wszystkie dokumenty składane przez kandydatów będą traktowane jako poufne.

Data rozpoczęcia pracy: 01 październik 2015 r.